Repertuar Kina 23-25 listopada

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

23 listopada, piątek
15:00 Hotel Transylwania 3
17:00 Hotel Transylwania 3
19:00 Planeta Singli 2
21:00 Planeta Singli 2

24 listopada, sobota
14:00 Hotel Transylwania 3
16:00 Hotel Transylwania 3
18:00 DKF Jasminum: Donbas
20:30 Planeta Singli 2

25 listopada, niedziela
11:00 Hotel Transylwania 3
13:00 Hotel Transylwania 3
15:00 Hotel Transylwania 3
17:00 Planeta Singli 2
19:00 Planeta Singli 2

HOTEL TRANSYLWANIA 3 (Animacja)
Tym razem Paka Draka wybierze siê na ekskluzywne wakacje. Bêd¹ podró¿owaæ luksusowym potwornym statkiem. W koñcu od codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyœ odpocz¹æ. Czas na spokojne ¿eglowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkê przez egzotyczne wycieczki a¿ po relaksuj¹ce opalanie pod œwiat³em ksiê¿yca. Ale wakacje ze snów szybko staj¹ siê wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, ¿e Drac zakocha³ siê w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagra¿a gatunkowi potworów.


PLANETA SINGLI 2 (Dramat)
Zwi¹zek Ani i Tomka prze¿ywa powa¿ny kryzys. On, showman-celebryta wcale nie ma zamiaru siê ustatkowaæ. Ona z kolei chce powa¿nego zwi¹zku. Tymczasem na horyzoncie pojawia siê Aleksander – zauroczony Ani¹ milioner, w³aœciciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, ¿e nikt inny nie pasuje do niego bardziej ni¿ romantyczna nauczycielka muzyki.

Wystêpuj¹: Agnieszka Wiêd³ocha ("Kobieta Sukcesu"), Maciej Stuhr ("Listy do M. 2"), Danuta Stenka ("Listy do M. 3"), Piotr G³owacki ("Planeta Singli")
Re¿yseria: Sam Akina ("Planeta Singli")


DONBAS (Komedia polityczna)
Akcja filmu rozgrywa siê w Donbasie, wschodnim regionie Ukrainy, kontrolowanym przez liczne grupy przestêpcze. Trwa wojna hybrydowa – konflikt pomiêdzy ukraiñsk¹ armi¹ zasilan¹ ochotnikami a bojówkami separatystycznymi wspieranymi przez rosyjskie oddzia³y. Koszmar staje siê udzia³em ludnoœci cywilnej. Z drugiej strony toczy siê codzienne ¿ycie, a przez ekran przewija siê galeria postaci: rozeœmiana m³oda para, skonfundowany niemiecki dziennikarz, którego s³u¿by kontrolne bior¹ za faszystê, czy okradziony w³aœciciel luksusowego auta.

Re¿yseria: Sergiej £oŸnica ("£agodna", "Majdan", "Szczêœcie ty moje")
POKAZ W RAMACH CYKLU "FESTIWALE, FESTIWALE!"

Dodaj komentarz

Przed zamieszczeniem komentarza zapoznaj się z Regulaminem

Kod antyspamowy
Odśwież

Log in or create an account