Repertuar 30.11 - 02.12

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

30 listopada, piątek
17:00 Dziadek do orzechów
19:00 Planeta Singli 2
21:00 Halloween

1 grudnia, sobota
16:00 Dziadek do orzechów
18:00 DKF Jasminum: Dogman
20:30 Halloween

2 grudnia, niedziela
11:00 Dziadek do orzechów
13:00 Dziadek do orzechów
15:00 Dziadek do orzechów
17:00 Planeta Singli 2
19:00 Halloween

DZIADEK DO ORZECHÓW (Baœñ)
The Nutcracker and the Four Realms to nowy projekt Disneya, który jest interpretacj¹ Dziadka do orzechów – zarówno baletu Czajkowskiego, jak i opowiadania E.T.A. Hoffmanna. Bohaterk¹ filmu Dziadek do orzechów i cztery królestwa jest Clara, dziewczyna poszukuj¹ca jedynego w swoim rodzaju klucza, który pozwoli jej otworzyæ pude³ko z darem od zmar³ej matki. W czasie poszukiwañ trafia do tajemniczej, magicznej krainy. Tam spotyka ¿o³nierza, Phillipa. Razem staj¹ do walki ze z³¹ Matka Ginger, w³adczyni¹ Czwartego Królestwa, aby zdobyæ klucz i zaprowadziæ ³ad i porz¹dek w ca³ej krainie.


PLANETA SINGLI 2 (Dramat)
Zwi¹zek Ani i Tomka prze¿ywa powa¿ny kryzys. On, showman-celebryta wcale nie ma zamiaru siê ustatkowaæ. Ona z kolei chce powa¿nego zwi¹zku. Tymczasem na horyzoncie pojawia siê Aleksander – zauroczony Ani¹ milioner, w³aœciciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, ¿e nikt inny nie pasuje do niego bardziej ni¿ romantyczna nauczycielka muzyki.

Wystêpuj¹: Agnieszka Wiêd³ocha ("Kobieta Sukcesu"), Maciej Stuhr ("Listy do M. 2"), Danuta Stenka ("Listy do M. 3"), Piotr G³owacki ("Planeta Singli")
Re¿yseria: Sam Akina ("Planeta Singli")


DOGMAN (Dramat)
Mieszkañcy w³oskiego miasteczka wiedz¹, ¿e Marcello, miejscowy psi fryzjer, nie skrzywdzi³by nawet muchy. Niepozorny, ale lubiany przez wszystkich, dzieli swój czas miêdzy pracê, wychowywanie córki i okazjonalny handel kokain¹. Z powodzeniem unika k³opotów, przynajmniej dopóki nie pojawia siê Simone – trzês¹cy ca³¹ okolic¹, wiecznie naæpany osi³ek. Kiedy po raz kolejny bezwzglêdnie wykorzysta naiwnoœæ Marcella, psi fryzjer bêdzie musia³ siê odgryŸæ.

Wystêpuj¹: Marcello Fonte, Edoardo Pesce ("Jak Bóg da")
Re¿yseria: Matteo Garrone ("Gomorra")

POKAZ W RAMACH CYKLU "FESTIWALE, FESTIWALE!"


HALLOWEEN (Horror)
"Halloween" rozgrywa siê 40 lat po wydarzeniach z pierwszej czêœci. Laurie Strode jest dojrza³¹ kobiet¹, która nadal boi siê powrotu seryjnego zabójcy. Zabi³ wielu jej znajomych, dlatego Laurie przygotowuje siê na ka¿de œwiêto Halloween. Nauczy³a siê pos³ugiwaæ broni¹, z któr¹ czeka na groŸnego intruza. Nikt jednak nie wierzy, ¿e morderca powróci. W koñcu przez tyle lat by³ spokój! Jednak Michael Myers powraca, a jego g³ównym celem jest upatrzona przed 40 laty Laurie.

Wystêpuj¹: Jamie Lee Curtis ("Halloween"), Judy Greer ("Wojna o planetê ma³p")
Re¿yseria: David Gordon Green ("Droga przez Teksas", "Wasza Wysokoœæ")

Dodaj komentarz

Przed zamieszczeniem komentarza zapoznaj się z Regulaminem

Kod antyspamowy
Odśwież

Log in or create an account