wtorek, 26 styczeń 2021
Klub dla Seniora w gminie Grójec

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór do Klubu Senior+. Klub będzie miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Grójec w wieku senioralnym. Nabór rozpocznie się 10 grudnia 2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Członkostwo w Klubie Senior+ jest:

• bezpłatne,
• daje możliwość skorzystania z nieodpłatnych zajęć oferowanych w ramach założeń projektu (m.in. w zajęciach z fizykoterapeutą czy instruktorem terapii zajęciowej)
• nie wyklucza przynależności w innych ugrupowaniach senioralnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Podawczym (parter) Urzędu Gminy i Miasta Grójec, przy ul. Piłsudskiego 47 w godzinach pracy urzędu,

tj. 7.30 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Poniżej zamieszczamy:

- Regulamin Klubu Senior+ w Grójcu, w którym mogą Państwo szczegółowo zapoznać się z funkcjonowaniem, celami i zasadami uczestnictwa w Klubie,
- załączniki (1-5), niezbędne do przystąpienia do Klubu Senior+. Należy je wypełnić i dostarczyć do UMiG w Grójcu.

 

Regulamin Klubu Senior+ w Grójcu

Klub Senior+ w Grójcu funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

§1
Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu Senior+ w Grójcu, zwanego dalej Klubem.
2. Klub jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Grójec w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo.
3. Klub dysponuje 85 miejscami.
4. Klub funkcjonuje w ramach i w strukturze Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
5. Siedzibą Klubu jest pomieszczenie na terenie kompleksu basenowo-rekreacyjnego „Wodnik”,
ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec.
6. Klub działa zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

§2
Cele Klubu Senior+ w Grójcu

1. Klub Senior+ w Grójcu jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
2. Celem głównym Klubu Senior+ w Grójcu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.
3. Cele szczegółowe Klubu to:
- poprawa stanu psychofizycznego uczestników,
- zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności
i integracji seniorów,
- zapewnienie wsparcia i stworzenie warunków do samopomocy i aktywności seniorów jako liderów społeczności lokalnej,
- rozwój systemu pomocy środowiskowej dla seniorów.

§3
Zasady uczestnictwa w Klubie

1. Uczestnikiem/uczestniczką Klubu Senior+ w Grójcu może zostać każdy mieszkaniec Gminy Grójec, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
2. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.
3. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów:
- Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Prudniku, stanowiąca załącznik nr 1,
- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Grójcu, stanowiąca załącznik
nr 2,

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określanego terminem RODO oraz z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000), stanowiąca załącznik nr 3,
- Zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1191), stanowiące załącznik nr 4,
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo-rekreacyjnych, jeżeli senior/seniorka chce w nich uczestniczyć, stanowiące załącznik nr 6 (po przystąpieniu do Klubu Senior+ w Grójcu).
4. Dane zawarte w deklaracji są weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości seniora/seniorki okazanego w trakcie przyjmowania deklaracji.
5. Dokumenty wymienione w ust. 3 przyjmowane są przez kadrę merytoryczną Klubu w siedzibie Klubu w godzinach jego funkcjonowania. W ramach prowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 85 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób chętnych, stworzona zostanie lista rezerwowa.
6. Uczestnikowi/uczestniczce Klubu Senior+ w Grójcu wydaje się Informację o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 5.
7. Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia udziału seniora/seniorki w zajęciach wybranej stałej sekcji lub w warsztatach.
8. Potwierdzeniem uczestnictwa na zajęciach w Klubie Senior+ w Grójcu jest Lista obecności, której wzór stanowi załącznik nr 7.
9. Klub nie świadczy usług opiekuńczych i nie świadczy opieki osobom niesamodzielnym. Udział w zajęciach Klubu osoby niesamodzielnej wymaga stałej obecności opiekuna, wskazanego przez tę osobę.
10. Uczestnictwo w Klubie odbywa się na zasadach:
- poszanowania podmiotowości każdego uczestnika i uczestniczki, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników,
- zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa,
- zapewnienia otwartego dostępu do usług,
- promowania samorządności poprzez wybór i działalność Rady Klubu,
- promowania potencjału i doświadczenia seniorów,
- motywowania uczestników do samopomocy,
- animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości seniora/seniorki,
- animowania integracji pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym,
- promowania wolontariatu międzypokoleniowego.
11. Zakończenie uczestnictwa w Klubie następuje w sytuacji:
- zgłoszenia przez seniora/seniorkę rezygnacji z uczestnictwa w Klubie,
- nieprzestrzegania przez uczestnika/uczestniczkę postanowień niniejszego regulaminu.

§4
Zakres działania klubu

1. Oferta Klubu Senior+ w Grójcu obejmuje:
- usługi o charakterze bytowym: miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu,


- usługi wspomagające: organizacja czasu wolnego,
- stworzenie warunków do rozwoju samorządności uczestników Klubu,
- stworzenie warunków do samopomocy,
- umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych, rozwój pasji i zainteresowań itp.,
- zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich (w tym m.in. umożliwienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych oraz spotkaniach okolicznościowych itp.),
- kształtowanie postawy prozdrowotnej,
- stworzenie warunków do rozwoju integracji pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym oraz do wolontariatu międzypokoleniowego.
2. Usługi o charakterze wspomagającym świadczone są przez kadrę merytoryczną Klubu oraz przez specjalistów zaangażowanych do realizacji poszczególnych form wsparcia.

§5
Organizacja Klubu

1. Klub Senior+ w Grójcu funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.
2. Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu opracowanym przez kadrę klubu z uwzględnieniem wniosków samorządu uczestników
i zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.
3. Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:
- stałych sekcji liczących co najmniej 5 uczestników Klubu,
- warsztatów tematycznych,
- spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
- innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.
4. Przyjmuje się, że w trakcie zajęć związanych z wyjazdem poza miasto, na grupę 20 uczestników przypada co najmniej jeden opiekun.
5. Kadrę merytoryczną Klubu stanowią Kierownik klubu i jego pracownicy.
6. Bezpośredni nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Kierownik Klubu w Grójcu, zwany w treści Regulaminu kierownikiem KS+.
7. Nadzór nad funkcjonowaniem Klubu sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

§6
Dokumentowanie uczestnictwa w Klubie

1. Dokumentacja każdego uczestnika / uczestniczki Klubu obejmuje:
- dokumenty wymienione w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu,
- zaświadczania o udziale w szkoleniach, warsztatach i innych formach aktywności, o ile zostały wydane,
- inne dokumenty związane z uczestnictwem w Klubie,
- pisemną informację o zakończeniu uczestnictwa w Klubie.
2. Dokumentację uczestników prowadzą koordynatorzy klubu.
3. Dokumentację Klubu stanowią także:
- listy obecności uczestników,
- dzienniki zajęć,

- ewidencje i rejestry,

- plany pracy wraz ze sprawozdaniami z ich realizacji,
- pozostałe sprawozdania i analizy,
- pozostała dokumentacja wynikająca z bieżącego funkcjonowania placówki.
4. Obowiązek prowadzenia ww. dokumentacji przypisany jest koordynatorom Klubu Senior+ w Grójcu w zakresach ich czynności.

§7
Rada Klubu Senior+ w Grójcu
1. Samorząd uczestników reprezentuje Rada Klubu Senior+ w Grójcu.
2. Kadencja Rady trwa 12 miesięcy.
3. W skład Rady Klubu wchodzi trzech reprezentantów wybranych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, spośród uczestników obecnych w trakcie głosowania.
4. Kandydaci na członków Rady muszą wyrazić zgodę na pracę w Radzie.
5. Członkowie Rady Klubu wybierają spośród siebie Przewodniczącego/Przewodniczącą
Rady Klubu.
6. W przypadku, gdy członek/członkini Rady rezygnuje z pracy w niej lub przestaje uczestniczyć
w Klubie, członkostwo w Radzie wygasa i przeprowadza się wybory uzupełniające.
7. Do zadań Rady należy:
- współpraca z kadrą Klubu w zakresie opracowywania rocznych planów pracy,
- współdziałanie z kadrą Klubu i specjalistami z zewnątrz w tworzeniu warunków sprzyjających dobrej atmosferze i prawidłowym relacjom międzyludzkim,
- motywowanie uczestników do czynnego udziału w pracy Klubu oraz realizowanych formach aktywności,
- współorganizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego w ramach dostępnych możliwości i zasobów placówki,
- wnoszenie wniosków i uwag dotyczących organizacji działania Klubu,
- współudział w rozwiązywaniu spraw konfliktowych dotyczących uczestników Klubu,
- utrzymywanie kontaktów z uczestnikami w przypadku ich dłuższej nieobecności.

§8
Prawa i obowiązki uczestników Klubu Senior+

1. Uczestnik/uczestniczka Klubu ma prawo do:
- pobytu w siedzibie Klubu w terminach i godzinach jego funkcjonowania,
- czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć oferowanych w Klubie i poza jego siedzibą pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych;
- promowania i wykorzystywania swojego potencjału i doświadczenia;
- udziału w wolontariacie międzypokoleniowym;
- uczestniczenia w samorządnym organizowaniu się uczestników w celu reprezentowania swoich interesów i podtrzymywania właściwych form współdziałania z kadrą Klubu i specjalistami z zewnątrz, zapewniających prawidłową realizację ich praw i potrzeb, w tym do wybierania i bycia wybranym członkiem/członkiniom Rady Klubu;
- użytkowania pomieszczeń Klubu;
- korzystania – w obecności kadry lub osób upoważnionych do prowadzenia zajęć - ze sprzętów będących na wyposażeniu Klubu (sprzęt audiowizualny, komputerowy, AGD, sportowy i inny przeznaczony do prowadzenia zajęć) oraz na wyposażeniu pomieszczeń lub innych obiektów, jeśli będą się w nich odbywały zajęcia dla uczestników;

- korzystania z prasy i wydawnictw przeznaczonych dla uczestników;
- korzystania z materiałów przeznaczonych do terapii zajęciowej w obecności osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć.
2. Uczestnik/uczestniczka ma obowiązek:
- aktywnego uczestniczenia w organizowanych formach aktywności i zajęciach;
- poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników;
- dbania o mienie Klubu, pomieszczenia, sprzęty i materiały służące uczestnikom, korzystania z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem;
- dbania o estetykę i zachowanie czystości w pomieszczeniach Klubu i innych pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dla uczestników;
- zachowania kultury osobistej;
- przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych;
- natychmiastowego zgłaszania kadrze Klubu wszystkich zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i uszkodzeń;
- stosowania się do wskazówek kadry i innych osób upoważnionych do prowadzenia zajęć;
- ponoszenia odpowiedzialności za szkody w mieniu spowodowane działaniem umyślnym.
3. Uczestnikom Klubu zabrania się:
- pobytu w siedzibie Klubu poza terminami i godzinami jego funkcjonowania,
- wnoszenia na teren Klubu i spożywania alkoholu i innych środków odurzających;
- pobytu na terenie Klubu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;
- palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi na zewnątrz placówki;
- wynoszenia poza placówkę sprzętów i wyposażenia Klubu;
- samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i usterek;
- wprowadzania na teren Klubu osób nieupoważnionych;
- wprowadzania na teren Klubu zwierząt;
- wnoszenia na teren Klubu rzeczy, sprzętów, zbędnych w trakcie pobytu lub nie będących własnością uczestnika, szczególnie o wysokiej wartości.

§9
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik/uczestniczka Klubu zobowiązany/zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień, co potwierdza złożeniem stosownego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Klubu Senior+ w Grójcu mają osoby znajdujące się na liście rezerwowej.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione przez uczestnika / uczestniczkę do placówki.
4. Prace wykonane przez uczestników w ramach zajęć nie stanowią ich własności i pozostają do dyspozycji Klubu.
5. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.
6. Zmiany do Regulaminu wnoszone są w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia.

Formularze w wersji papierowej można otrzymać w Biurze Podawczym Urzędu.

Barbara
klub seniora
A można się zapisax do klubu seniora onlain