środa, 27 styczeń 2021
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Mój czas wolny w czasie epidemii- to kolejny konkurs Grójeckiego Ośrodka Kultury dla dzieci i młodzieży. 

Jesteśmy przekonani, że wcale nie dopadła Was nuda, a nadwyżka wolnych chwil wygenerowała dodatkową energię - zatem liczymy na waszą kreatywność! 

 Regulamin konkursu:
Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna pt. "Mój czas wolny w czasie epidemii".

1. Cele konkursu:
- urozmaicenie czasu wolnego w dobie epidemii, zachęcenie do aktywności twórczej,
- promowanie twórczości dziecięcej, rozwijanie wyobraźni, możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
2. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku do 13 lat. Obejmuje trzy grupy wiekowe:
• I grupa wiekowa – dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
• II grupa wiekowa – uczniowie klas I-IV,
• III grupa wiekowa – uczniowie klas V-VIII,
3. Warunki uczestnictwa: Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych). Każda praca musi być opatrzona: imieniem, nazwiskiem, wiekiem uczestnika.
4. Technika prac:
- płaska – wymiary: min. kartka A4,
- przestrzenna – wielkość dowolna.
5. Termin składania prac: prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 01 lipca 2020 r. jako komentarz pod postem Grójeckiego Ośrodka Kultury, ogłaszającym konkurs plastyczny. W jednym komentarzu ze zdjęciem, należy podać imię i nazwisko autora oraz jego wiek.
6. Wręczenie nagród odbędzie się podczas pikniku rodzinnego 4 lipca w Ogródku Jordanowskim w Grójcu o godzinie 15:00. W każdej kategorii zostaną przyznane: nagroda za pierwsze miejsce, oraz wyróżnienie. Przewidziana jest również nagroda publiczności za największą ilość polubień pod wybranym zdjęciem pracy uczestnika na dzień 01 lipca 2020 roku o godzinie 15:00.
7. Ocena i nagrody:
Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
• wykonanie i pomysłowość,
• wkład pracy – samodzielność,
• estetyka pracy,
• walory plastyczne.

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. O wręczeniu nagród Organizator poinformuje osobiście. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Informacje o przetwarzaniu danych:
1.Grójecki Ośrodek Kultury jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe, w tym wizerunek uczestników konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronach www i w lokalnej prasie).
2. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!