wtorek, 05 grudzień 2023
Sprzeciw wobec planowanej inwestycji na Kępinie

W środę, 4 sierpnia odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z mieszkańcami, którzy są przeciwni powstania suszarni biomasy na terenie Kępiny koło Grójca. Wszyscy obecni, burmistrz, radni, sołtysi oraz mieszkańcy, mieli spore obawy wobec planowanej działalności inwestora.

W lipcu grójecki magistrat poinformował o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Montażu instalacji do odzysku odpadów-suszarni biomasy na terenie działki nr 74 obręb Kępina".

Petycja

Wiadomość o inwestycji dotarła do sołtysa Kępiny, Romana Katany, który przekazał informacje mieszkańcom sołectwa. W internecie powstała też petycja wyrażająca sprzeciw wobec suszarni biomoasy. Portal grojec24.net podawał, że: Autorzy petycji obawiają się przede wszystkim fetoru, jaki może nieść za sobą powstanie takiej instalacji. - Mieszkańcy ulicy Granicznej, powstałe piękne osiedla na ul. Sienkiewicza, ogród rekreacyjny EDEN, to obszar, którego nieprzyjemna i zatruwająca życie woń może bezpośrednio dotknąć dzięki tej szkodliwej dla nas inwestycji-wyliczają.

Spotkanie

W związku z dużym zainteresowaniem sprawą burmistrz zorganizował spotkanie w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec. Na salę konferencyjną przybyli mieszkańcy, sołtysi Agnieszka Pruszkowska (Pabierowice), Aneta Tull (Grudzkowola), Roman Katana (Kępina), przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu Karol Biedrzycki, wiceprzewodniczący Daniel Marcinkowski, a także prezes Stowarzyszenia Czysta Gmina, Grzegorz Banasik, który swego czasu prowadził skuteczne działania wobec uciążliwych inwestycji na terenach po dawnej fabryce żelatyny w Głuchowie. Po długiej i wyczerpującej dyskusji, wszyscy zainteresowani ustalili zgodnie, że nie chcą żadnej uciążliwej inwestycji dla środowiska w na terenie gminy Grójec.

Zdaniem inwestora

Redakcja Życia Grójca otrzymała również materiały informacyjne oraz odpowiedzi na pytania od inwestora, które przekonują o zasadności inwestycji. Właściciel firmy zajmuje się hurtową sprzedażą owoców i warzyw. Suszarnia miałby przetwarzać wyłącznie wytłoki jabłkowe, których ilość produkcji to 3 tony mokrego surowca na godzinę (1 tona suchego na godzinę), co łącznie dałob 22,5 tony na dob.

Drugim zarzutem, jaki padał na spotkaniu, była obawa odnośnie zwiększonego ruchu drogowego przez auta transportujące produkt.  9 aut na dobę o masie  całkowitej 12 T czyli, co dwie i pół godziny auto z surowcem - 3 auta z suszem na dobę. Transport w szczelnych kistenach( skrzyniopaletach) o pojemności 300 kg. – podaje pracownik firmy, która chce wybudować suszarnie biomoasy.

Jedno z pytań, jakie zadaliśmy inwestorowi, dotyczyło bezpośredniego wpływu na jakość życia okolicznych mieszkańców oraz całej gminy. - Produkcja neutralna dla środowiska, ekologiczna, bez nieprzyjemnych zapachów. Proces produkcyjny realizowany na bieżąco, każda partia przerabiana w przeciągu 5h. Brak składowania wytłoków na terenie suszarni  w pryzmach jak robią to inne firmy. Proces suszenia  generuje zapach jabłkowy, opalanie pelletem, czyli standardowy zapach palonego drewna jak w domkach jednorodzinnych. Wszystkie emisje jak hałas i emisje spalania są zmierzone, a wyniki zamieszczone w raporcie środowiskowym, nie przekraczają dopuszczalnych norm.  – zapewnia inwestor.

Procedury

Organem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia jest burmistrz. Urząd Gminy i Miasta Grójec zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi przeprowadzić postępowanie administracyjne. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ), na podstawie raportu środowiskowego sporządzonego przez firmę specjalizującą się w tej dziedzinie, na zlecenie inwestora uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia. Do tego dochodzą jeszcze uzgodnienia od Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz od Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej, Karol Biedrzycki zapowiedział również, że na najbliższej  sesji zostanie przedstawiona uchwała intencyjna wyrażająca sprzeciw takiej inwestycji.

Opór społeczny

Stowarzyszenie „Czysta gmina” latami walczyło z próbami przywrócenia terenów po dawnej fabryce żelatyny w Głuchowie. Miała tam powstać fabryka mączki spożywczej, kolejnym pomysłem była biogazownia. Mieszkańcy, którzy utworzyli takie stowarzyszenie, złożyli wniosek do Urzędu, aby być stroną w postępowaniu i dzięki temu być na bieżąco z całym procesem administracyjnym. Taki zabieg pozwala również zgłaszać wszystkie uwagi i błędy, jakie zostaną znalezione w raporcie środowiskowym dla RDOŚ.

Spotkanie

W środę, 11 sierpnia o godzinie 19:00 na działce, gdzie miałaby powstać produkcja surowca, zaplanowano spotkanie mieszkańców, władz miasta oraz inwestora.

Poniżej publikujemy także materiały, które otrzymaliśmy od firmy chcącej produkować biomasę z wytłoków na terenie gminy Grójec :

„Produkcja błonnika poprzez wykorzystanie wytłoków z jabłek”

Głównym przedmiotem działalności Inwestora jest hurtowa sprzedaż owoców i warzyw. Dodatkowo, Inwestor łączy w ramach swojej działalności gospodarczej probiznesowe podejście z myśleniem w kategoriach proekologicznych, czego skutkiem są liczne pomysły realizowane w toku prac Badawczo - Rozwojowych. Procesy przetwórcze jabłek generują około 200 kg wytłoków na każdą tonę przerobionego surowca. Utylizacja tak dużej ilości odpadu może stanowić poważne zagrożenie biologiczne dla środowiska i jest niezgodna z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Istniejące na rynku metody suszenia wytłoków opierają się na wysokotemperaturowym (220-300℃) procesie z wykorzystaniem suszarek taśmowych lub bębnowych, co powoduje całkowitą degradację związków o charakterze prozdrowotnym. Tak przerobiony produkt finalny znajduje zastosowanie co najwyżej jako materiał do produkcji pelletu opałowego, co stanowi dużą stratę wartościowego surowca.

Z uwagi na powyższe od 1 marca 2019 r. firma Arex realizowała prace Badawczo - Rozwojowe w ramach projektu pt. „Innowacyjne metody zagospodarowania wytłoków jabłkowych powstających w procesach przetwórczych jabłek, pozwalające na uzyskanie unikalnego produktu paszowego znajdującego wielokierunkowe zastosowanie w żywieniu krów mlecznych oraz cieląt”. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich wyniosło 12 723 389,06 zł. Projekt zakłada wytworzenie wielokierunkowego dodatku do żywienia krów mlecznych i cieląt poprzez innowacyjny proces przetwarzania wytłoków z jabłek.

W trakcie ww. projektu Inwestor opracował innowacyjną linię pilotażową w oparciu o technologię suszenia pozwalającą na zachowanie wszystkich właściwości prozdrowotnych produktu przy jednoczesnym zachowaniu wydajności procesu przetwarzania wytłoków, które zostaną zagospodarowane jako pasza dla krów mlecznych i cieląt.

W toku prowadzenia prac badawczych w ramach wyżej opisanego Inwestor stwierdził, że opracowana w projekcie technologia może również w przyszłości służyć również do wytworzenia produktu dedykowanego żywieniu ludzi. W związku z tym Inwestor podjął dalsze prace nad rozwojem opracowanej technologii i badania nad produktem w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie technologii pozwalającej na jednoczesną produkcję zarówno na potrzeby zwierząt, jak i ludzi. Prace te zakończyły się powodzeniem. Inwestor opracował technologię produkcji błonnika jabłkowego umożliwiającą przerobienie wytłoków jabłkowych na wartościowy produkt żywieniowy stanowiący idealne uzupełnienie zbilansowanej diety.

Obecnie Inwestor zamierza wdrożyć do własnej działalności produkcję wartościowego błonnika jabłkowego uzyskanego z przerobionego odpadu poprodukcyjnego o znacznie lepszych właściwościach prozdrowotnych niż błonniki jabłkowe obecnie dostępne na rynku. Dodatkowo opracowanie innowacji procesowej znacząco obniży ilość odpadu z jabłek i  skuteczne umożliwi przetwarzanie jeszcze większej ilości wytłoków na wartościowy produkt żywieniowy.

W chwili obecnej istnieje kilka możliwości zarządzenia nadmiarem wytłoków przez przetwórcę. Utylizacja odpadu poprodukcyjnego jest najmniej ekologicznym i ekonomicznie uzasadnionym krokiem, jaki może powziąć przetwórca. Pozbycie się odpadu poprodukcyjnego nie dość, że jest bardzo kosztowne, to jeszcze wiąże się z wprowadzaniem do środowiska ogromnej ilości zanieczyszczeń. Wedle najlepszej wiedzy Inwestora, cena za przyjęcie 1 Mg odpadów w postaci nieprzekompostowanych wytłoków z jabłek do przetwarzania lub magazynowania przez firmy utylizacyjne wynosi ok. 215 PLN netto i z roku na rok rośnie. Sprzedaż surowca do biogazowni to koszt ok 0,30 PLN/t, a wstępne suszenie wytłoków jabłkowych i ich sprzedaż na pasze dla zwierząt gospodarskich to ok 600 PLN/t (również te ceny rosną).

Obecnie w drodze utylizacji marnotrawi się surowiec, który z uwagi na zawartość wielu cennych składników odżywczych (antyoksydantów, barwników, substancji aromatycznych, olei, pektyn, pentozanów, związków polifenolowych) wykazuje prozdrowotne właściwości. Standardowy proces przetwarzania wytłoków jabłkowych opiera się na suszeniu surowca w bardzo wysokiej temperaturze, co wpływa na obniżenie lub całkowitą degradację aktywności biologicznej związków prozdrowotnych zawartych w wytłokach. Surowiec pozbawiony kluczowych wartości odżywczych nie jest substytucyjny względem planowanego do wytworzenia błonnika jabłkowego, tym samym standardowe procesy przetwarzania nie stanowią konkurencji dla planowanej do opracowania innowacji. Badania prowadzone na zlecenie Wnioskodawcy przez Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN potwierdziły, że zarówno białko jak i tłuszcz po obróbce w technologii Inwestora zachowują swoją biologiczną aktywność.

 

Surowiec do przerobu będzie pozyskiwany bezpośrednio od przetwórców jabłek. Wytłoki z jabłek charakteryzują się wysoką zawartością cukrów, które wpływają na przyspieszenie procesów gnilnych surowca. Mając na uwadze powyższe, surowiec jest odbierany od przetwórców bezpośrednio po pozyskaniu i poddany obórce w ciągu maksymalnie 5 h.