czwartek, 25 lipiec 2024
V Sesja Rady Miejskiej w Grójcu

Sesja Rady Miejskiej w Grójcu, odbędzie się 26 czerwca  o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2. 

Na posiedzeniu samorządowcy podejmą się m in. : 

Rozpatrzenia Raportu o Stanie Gminy z 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grójec za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

Transmisja z obrad na stronie: http://grojec.esesja.pl/

Projekty uchwał oraz raport o stanie gminy: https://grojec.esesja.pl/posiedzenie/b929cdf0-d2c3-4

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Grójec za 2023r.:

- debata nad raportem,

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Grójec za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

- sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Grójec za 2023 r.

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2023 rok.

- opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Grójec za 2023 rok.

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Grójcu wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

- dyskusja.

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2023..

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

5. Zatwierdzenie protokołów z sesji:

- Protokół z Sesji Nr II z dn. 13.05.2024r

- Protokół z Sesji Nr III z dn.22.05.2024r

- Protokół z Sesji Nr IV z dn.05.06.2024r.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

A. zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2024,

B. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2023-2034.

C. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

D. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Grudzkowoli.

E. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/676/2023 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grójec.

F. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grójec.

G. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, wysokości kaucji zabezpieczającej i wysokości partycypacji w ramach inwestycji w Lesznowoli przy ul. Piaseczyńskiej, realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.

7. Sprawozdania z działalności:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2023r.

- Grójeckiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. za 2023r.

- Grójeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2023r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji