Sobota, 17 sierpień 2019
Porozumienie Kombatantów i ZSP

21 marca do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec zostali zaproszeni: prezes Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor.s. mgr.inż. Kazimierz Kurach oraz prezes Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZW i R WP ppłk. s. mgr inż. Stanisław Gliński, aby podpisać kontynuacje porozumienia o współpracy w ramach wolontariatu szkolnego. 

Początki naszej współpracy z wolontariatem ZSP datują się na rok 2017, a porozumienie podpisywane było z dyrektor Dorotą Skalińską. Po wstępnych rozmowach z nowym dyrektorem Andrzejem Kosatką, postanowiono zwiększyć zakres współpracy wolontariatu szkolnego, co zostało ujęte w nowo podpisanym porozumieniu.

Dyrektor powierzył  opiekę nad wolontariatem nauczycielom: Grzegorzowi Bańkowskiemu i Ewie Muszyńskiej – Przybulewskiej. Strony uzgodniły, iż Zarząd Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu wskaże 5 grobów kombatantów, 4 groby weteranów oraz grób księży proboszczów grójeckich do obsługi zapalania zniczy przez wolontariat dwa razy w roku u każdego zmarłego. Znicze oraz logo ZK RP i BWP oraz logo ZW i R WP zostanie dostarczone przez Koło Kombatantów  RP i BWP w Grójcu w celu zaznaczenia z czyjej inicjatywy zostały one zapalone.

Wolontariusze obok mogą zamieścić logo swojej szkoły. Przekazana zostanie również mapka topograficzna posadowienia wskazanych grobów oraz grafik posługi całkowitej na 6 cmentarzach.
Strony uzgodniły, iż wolontariusze wyznaczą ze swego grona minimum 3 osoby do noszenia sztandaru kombatanckiego. Czynność ta byłaby pełniona 5-7 razy w roku w czasie udziału członków koła w uroczystościach patriotycznych.


Głównym sprawującym nadzór będzie Prezes Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor. /s/ mgr. inż. Kazimierz Kurach. Koło Kombatantów i POG ZW i R WP zobowiązują się do przeprowadzenia „żywej lekcji historii” na zaproszenie dyrekcji szkoły.

Opis tej współpracy uwidoczniony zostanie w kronice działalności POG ZW i R WP,  w prasie lokalnej, w miesięczniku ogólnopolskim „Polsce Wierni” oraz na stronach internetowych szkoły, POG ZW i R WP i ZG ZW i R WP.


Stanisław Gliński