czwartek, 23 wrzesień 2021
Niskie ceny za wodę w gminie Grójec

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Grójcu ma jedne z najniższych stawek opłat za dostawy wody i odbiór ścieków. Poczyniono także wiele działań mających na celu wyeliminowanie awaryjności sieci znajdujących się na terenach wiejskich. Warto dodać, że gmina jest w pełni zwodociągowana.

Zgodnie z tym, co pokazują tabele Wód Polskich, woda i ścieki w naszej gminie są tańsze niż w Goszczynie, Górze Kalwarii, Płocku,
Radomiu, Legionowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Opocznie, Płońsku, Sochaczewie, Kozienicach, Końskich, Błoniu, Pionkach, Rawie Mazowieckiej, Tarczynie i Konstancinie Jeziornej oraz nieco droższe niż w Mszczonowie i Białobrzegach:

 

Inwestycje i remonty
Miniony rok był dla Spółki ZWiK obfity pod względem ilości wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Zakończona została
inwestycja budowy sieci wodno- kanalizacyjnej w ulicy Batalionów Chłopskich o wartości 2,9 mln zł. W ramach modernizacji oczyszczalni w Kobylinie, zakupiono dwu stanowiskową stację zlewną za kwotę 400 tys. zł. Zakupiono sprzęt m. in. do wykrywania
wycieków wody i urządzenie do wykonywania przecisków podziemnych. Przyczyni się to zdecydowanie do usprawnienia prac naprawczych oraz optymalizacji ich kosztów.

Obniżenie kosztów, zakupy nowoczesnego sprzętu w połączeniu ze wzrostem wydajności pracy, pozwoliły i nadal pozwalają na realizowanie dodatkowych zadań w zakresie wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Prace są dobrze planowane, sprawnie wykonywane, a załoga spółki to doświadczeni i wykwalifikowani ludzie. Nieustannie są podnoszone kwalifikacje pracowników poprzez
uczestnictwo w licznych konferencjach, szkoleniach i spotkaniach branżowych. Wielu pracowników w trakcie zatrudnienia w ZWiK ukończyło również studia wyższe.


Nowe wyzwania
Przyszłość rysuje się optymistycznie dla Spółki. Jest ona dobrze wyposażona w sprzęt i urządzenia, a dobrze zmotywowana i zgrana załoga stanowi wartość dodaną. Wyzwania dużego kalibru, które stoją przed załogą, są do wykonania. Najważniejszym z nich jest zapewnienie mieszkańcom dostatecznej ilości spełniającej normy jakościowe wody oraz utrzymanie sprawności kanalizacji sanitarnej i niezakłóconego działania oczyszczalni ścieków. Niestety, w tej pracy jak każdej innej, zarząd ZWiK musi mierzyć się z różnego rodzaju utrudnieniami oraz podejmowaniem ryzykownych decyzji. W bieżącym roku o około 50% wzrastają koszty energii elektrycznej. Ponieważ jest ona nośnikiem wielu pozostałych kosztów, należy się także liczyć z ich wzrostami, w tym kosztów osobowych i materiałowych. Jest to bardzo poważne wyzwanie i trudna sytuacja decyzyjna – postępować tak, aby nie odbiło się to ujemnie na kieszeniach mieszkańców oraz na możliwościach finansowania zadań w zakresie remontów i inwestycji w sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Spółka wodociągowa rozpoczęła poszukiwania miejsc dla nowego ujęcia wody. Uszczelnienie sieci wodociągowej zażegnało problemy z czasowymi niedoborami wody, które miały miejsce w latach poprzednich. W planach na najbliższe lata jest wyremontowanie sieci w kolejnych ulicach miasta, w pierwszej kolejności tam, gdzie są one najstarsze i najbardziej awaryjne.

Modernizacja i rozwój
Długofalowy plan ZWiK zakłada modernizację oczyszczalni w Kobylinie i realizację inwestycji związanych z poszerzeniem aglomeracji
Grójec o północne tereny gminy. Jest to największe wyzwanie dla Spółki i aby się udało, konieczne będzie pozyskanie finansowania
środkami zewnętrznymi. Wodociągi grójeckie starają się swoją misję realizować jak najskuteczniej i jak najtaniej. Pracownicy są dobrze przygotowani od strony zawodowej i zintegrowani z wyznaczonymi zadaniami. Skutecznie prowadzone jest działanie polegające na ciągłym dostosowywaniu się do zmian technologicznych, społecznych i prawnych w otoczeniu. Dobra przyszłość naszej gminy i wzrost liczby jej mieszkańców są wyznacznikami budowanej permanentnie strategii zrównoważonego rozwoju, która ma zapewnić powodzenie w realizacji celów spółki wodociągowej na wiele lat.


info, ZWiK