piątek, 07 sierpień 2020
Pierwsza zdalna sesja Rady Miejskiej w Grójcu

To będzie pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu od 20 marca. 

Sesja odbędzie się 25 maja o  godzinie 16:00.

Obrady będzie można śledzić na żywo na Portalu Mieszkańca. Link poniżej: 

http://www.grojec.esesja.pl/?fbclid=IwAR1Ft1Avz32DuneKJUg0pw61GAWJd7Ig19FJPhFZ59yMy-brj9v4LliWlas

 

Porządek obrad 

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
4. Przyjęcie protokołów zostatnich Sesji:
1) odbytej w dniu 16 grudnia 2019 r.
2) odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury i sportu oraz jednostkach organizacyjnych gminy
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
9. Informacje na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Grójec, potrzeby, oczekiwania i dalsze plany funkcjonowania.
10. Informacja na temat funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Grójcu Sp. z o.o.
11. Sprawozdanie z działalności w 2019 roku:
a/ Grójeckiego Ośrodka Kultury,
b/ Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu,
c/ Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze”,
d/ Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
e/ Grójeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
12. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Grojec.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Grójec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
14. Informacja na temat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu – zakresy działania poszczególnych komórek.
15. Omówienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grójec oraz analiza funkcjonowania Wydziału Gospodarki Odpadami.
16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A/ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024,
B/ odstąpieniu od dochodzenia należności przypadających Gminie Grójec z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
C/ zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.,
D/ zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2),
E/ zamiany działek gruntu położonych we wsi Żyrówek,
F/ wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu o powierzchni 1059 m2 położonego we wsi Kobylin,
G/ przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec,
H/ zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
I/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031
J/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
K/ udzielenia przez Gminę Grójec pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
L wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości gminnej w formie aportu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zakończenie Sesji.