wtorek, 26 styczeń 2021
Gmina Grójec zrealizowała kolejne, ważne inwestycje

W ostatnim miesiącu tego roku, gmina Grójec zakończyła realizację dwóch inwestycji, które znacząco przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. Kolejne trzy są już na ukończeniu.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie.

Gmina Grójec sfinalizowała istotną dla mieszkańców Kobylina inwestycje. W ramach przedsięwzięcia wybudowano 1,735 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 47 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Dzięki inwestycji mieszkańcy Kobylina zyskali możliwość odprowadzania ścieków do sieci zbiorczej bez konieczności ciągłego opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

 

2 708655,45 zł - to całkowity koszt realizacji zadania, z czego  1 491 950,04 zł to  dofinansowanie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania:  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Budowa ulicy Relaksowej połączona z budową ulicy Bokserskiej

Roboty wykonała firma: Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. Z siedzibą przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec. Umowę na wykonanie robót została podpisana 18 września 2020 r.

Inwestycja składała się z dwóch etapów, a jej koszty wyniosły: I etap- wykonanie podbudowy ul. Relaksowej: 308485,88 zł brutto; II etap – budowa ul. Relaksowej: 674355,50 zł brutto; budowa ul. Bokserskiej 222785,89 zł brutto. Łącznie cały koszt wyniósł 1205627,27 zł.

Sieć ciepłownicza w ulicy Laskowej

Trwają pracę nad modernizacją sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w ulicy Laskowej. Jest to pierwszy etap tego przedsięwzięcia. Roboty obejmują przebudowę osiedlowej sieci cieplnej zlokalizowanej w ulicy Laskowej w Grójcu. Zakres przedmiotowych prac obejmuje roboty ziemne, instalacyjno-inżynieryjne oraz budowlane mające na celu realizację inwestycji w pełnym zakresie. Łączna długość projektowanej inwestycji liniowej w gruncie wynosi: 2x 150,0 [m] . Zadanie realizuje firma SQAD.

Koszt realizacji 1 etapu: 336924,26 zł brutto. W budżecie na 2021 r. zarezerwowane są środki w podobnej wysokości.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1604W

Trwają prace nad kolejnym etapem zadania pod nazwą:  „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna -Rożce na odcinku Uleniec-Czekaj o długości 1820,00mb oraz na odcinku Czekaj -Rożce o długości 3350,00mb oraz odcinka przez miejscowość Szczęsna o długości 410,00mb i przebudowa drogi powiatowej Nr 1613W Rożce-Rębowola na odcinku Rożce-Daszewice o długości 2300,00mb ”.

W inwestycję drogową, która jest jednocześnie jednym ciągiem drogowym, są zaangażowane jeszcze gminy Belsk Duży oraz Pniewy na czele ze Starostwem Powiatowym w Grójcu.

Wkład gminy Grójec w realizację odcinka Uleniec- Czekaj o długości 1781,50 mb oraz miejscowości Szczęsna o długości 410 mb w realizacje tego zadania to kwota 480 190, 15 zł. Taką samą kwotę przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Grójcu.  Dotacja z Województwa Mazowieckiego 1413191,58 zł, wkład podmiotów gospodarczych: 60000,00zł. Łączny koszt inwestycji: 2433571,88 zł