czwartek, 23 wrzesień 2021
Ogólnopolski konkurs grantowy „Zielona ławeczka”

Organizatorem jest Bank Ochrony Środowiska. Projekty można przesyłać do 6 czerwca.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikro retencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców, chcemy pokazać, jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Maksymalna wartość grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 1950 zł. W skład grantu wchodzi: Dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów: bez obiektów mikro retencji – maksymalnie 1200 zł; wraz z obiektami mikro retencji – maksymalnie 1500 zł; ławka parkowa – wartość 450 zł;

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 1500 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów.

Kto może aplikować? 
Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Na stronie konkursu znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów. Ponadto, na stronie konkursu znajdują się podpowiedzi jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe. Zajrzyjcie do Planu Działań.

Wystarczy zarejestrować zespół i do 6 czerwca przesłać swój projekt

Wszystkie zespoły, które zgłoszą projekt, będą mogły skorzystać z konsultacji z architektem krajobrazu, który doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

Cel projektu
- zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
- zapobieganie utracie wody;
- zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

Tło projektu
Osiedla są często betonowymi pustyniami – zarówno pod względem braku zieleni, jak i kontaktów międzyludzkich. Podejmowane przez mieszkańców prace ogrodnicze mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami. Chcemy, aby w wyniku działań prowadzonych w ramach tego projektu, oba te elementy uległy pozytywnej zmianie.

Opis projektu
Realizatorami projektu „Zielona ławeczka” są zespoły sąsiedzkie złożone z mieszkańców budynków przystępujących do projektu. Każdy zespół musi składać się z co najmniej 5 osób. Powstała grupa wybiera teren wokół miejsca zamieszkania do modernizacji i zachęca innych sąsiadów do współpracy, starając się zebrać jak najwięcej osób.

W działania zespołu konkursowego musi zostać zaangażowany również administrator terenu (przedstawiciel wspólnoty, spółdzielni lub samorządu). Po stronie administracji leży zapewnienie pozwolenia na zagospodarowanie wybranego terenu. Administracja udostępnia też konto bankowe, na które zostaną przelane środki w przypadku otrzymania przez zespół grantu. Przystępując do konkursu, wymagane jest przysłanie skanu deklaracji administratora terenu. Wzór stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

Zespół sporządza plan miejsca wybranego do modernizacji oraz wykonuje zdjęcia dokumentujące stan aktualny, oraz zdjęcie zespołu sąsiedzkiego. Następnie wykonuje wstępny projekt aranżacji terenu. Projekt nasadzeń zieleni i stworzenia zbiornika na wodę musi zawierać wykaz wykorzystanych roślin, niezbędnych elementów, jak również orientacyjny kosztorys wykonania prac.

Projekt, oprócz zieleni musi uwzględniać usytuowanie zielonej ławeczki, która będzie stanowiła centrum spotkań mieszkańców obszaru poddanego modernizacji. Dodatkowo projekt może zawierać usytuowanie zbiornika na wodę deszczową. Ławeczka jest, w zamierzeniu, miejscem spotkań okolicznej społeczności i powinna wzmacniać kontakty międzyludzkie jak również stymulować mieszkańców do dbania o otoczenie domu, odnowione wspólnym wysiłkiem. Zielona ławeczka zostanie dostarczona przez organizatora konkursu zespołom, które uzyskają grant.

Zespół organizuje spotkanie sąsiedzkie w celu poinformowania społeczności sąsiedzkiej o planowanej przebudowie i zachęcenia do wspólnej inicjatywy. Celem zebrania jest uzyskanie akceptacji środowiska wszystkich mieszkańców budynku/ów dla projektu „Zielona ławeczka”.

Do 6 czerwca 2021 r. zespół przesyła do organizatora zgłoszenie, zawierające projekt ogrodu i relację z przeprowadzonych konsultacji.

Wszystkie zespoły, które zgłosiły projekt, mają możliwość konsultacji z ekspertem w terminie od 7 czerwca do 30 września 2021 r.

Więcej informacji: https://zielonalaweczka.pl/przykladowa-strona/