czwartek, 21 październik 2021
Praca w Straży Miejskiej w Grójcu

Straż Miejska w Grójcu ogłasza nabór na stanowisko "strażnik". 

Wymagania niezbędne:
Wymagania obligatoryjne określone w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich) (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1795 z 2020r. poz. 2112.)
-  obywatelstwo polskie;
- ukończone 21 lat;
-  korzystanie z pełni praw publicznych;
-  posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego;
-  posiadanie nienagannej opinii;
-  sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
-  niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- uregulowany stosunek do służby wojskowej;
-  posiada stan zdrowia oraz sprawność fizyczną pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku.
Wymagania dodatkowe (pożądane):
-  prawo jazdy kat. B;
-  znajomość obsługi komputera;
- komunikatywność, odporność na stres, zdyscyplinowanie;
-  umiejętność pracy w zespole;
-  ukończony kurs do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych (osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do jego odbycia i uzyskania uprawnień);
-  przebyte szkolenie podstawowe strażników gminnych /miejskich/ (osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych /miejskich/ w trakcie zatrudnienia).
- podjęcie pracy od 1 października 2021 roku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-  służba patrolowa w systemie dwunastogodzinnym, dwuzmianowym;
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
-  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w
przepisach o ruchu drogowym;
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych, lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu
innych osób;
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i
uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Oferty osób ubiegających się o wymienione stanowisko powinny zawierać:
- list motywacyjny;
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
- kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
- podpisana klauzula informacyjna;
- kserokopia stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej;
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne:

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Komendanta Straży Miejskiej w Grójcu w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na pracownika Straży Miejskiej w Grójcu”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie w siedzibie Straży Miejskiej w Grójcu, ul. Mszczonowska 23, 05 – 600 Grójec lub za pośrednictwem poczty w terminie do 14 września 2021 r. (liczy się data wpływu) z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko strażnika /aplikanta/ Straży Miejskiej w Grójcu”. Aplikacje, które wpłyną po w/w
terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu pod adresem www.grojecmiasto.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.