wtorek, 25 styczeń 2022
Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Grójcu

Obrady Rady Miejskiej  zaplanowano na poniedziałek, 20 grudnia o 16:00. Zapraszamy do zapoznaniem się z porządkiem obrad. 

Obrady Rady Miejskiej odbędą się w poniedziałek, 20 grudnia o 16:00.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grójec na rok 2022.
4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2022-2034.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2021.
B udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.
C określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej na 2022 rok.
D określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze" na 2022 rok.
E nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grójec pojazdów stanowiących własność gminy.
F przejęcia od Zarządu Powiatu Grójeckiego zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Grójec w 2022 roku.
G pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
H sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej w mieście Grójec.
I sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Wrzeszczów gm. Przytyk.
J ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
K nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Grójca.
L uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Ł zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2022.
M zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2022.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zakończenie Sesji.

Transmisja z obrad dostępna na Portalu Mieszkańca Gminy Grójec jest pod adresem:

www.grojec.esesja.pl