czwartek, 04 czerwiec 2020
Sesja Rady Miejskiej 25 lutego

Posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek o 16:00 w sali konferencyjnej Ratusza przy Pl. Wolności 2. Przypominamy, że sesje można oglądać na żywo w Internecie. 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Zapoznanie się z sytuacją finansową Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Zapoznanie się z informacją o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Grójec oraz na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Grójcu.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec,
B zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019 r.,
C odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu,
D określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Grójec,
E zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019,
F zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031,
G nabycia gruntu o powierzchni 3156 m2 położonego w Grójcu.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie Sesji.