wtorek, 02 marzec 2021
Program Czyste Powietrze. Nabór wniosków

Od 21 stycznia 2019 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji spalin z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Grójec dot. udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec:


Uprzejmie informujemy, iż projekt uchwały wraz z projektem regulaminu dot. udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec jest obecnie opiniowany zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 7 ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w Ministerstwie Rolnictwa oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Po otrzymaniu opinii projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej, a po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską, Burmistrz ogłosi termin naboru wniosków na rok 2019.

Ponadto informujemy, iż Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku (21 stycznia 2019) wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Zgodnie z informacją podaną na stronie WFOŚiGW, mieszkańcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zostały wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku , w szczególności:

1) wymiana źródeł ciepła starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690);

2) instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu:
- kotły na paliwa stałe,
- węzły cieplne,
- systemy ogrzewania elektrycznego,
- kotły olejowe,
- kotły gazowe kondensacyjne,
- pompy ciepła powietrzne,
- pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami (jeśli dotyczy);

3) zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne);

4) wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych w zakresie pozostałym niż określone w pkt. 1) – 3).

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie funduszu: (http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze/nabor2019).