czwartek, 26 maj 2022
Za tydzień sesja Rady Miejskiej w Grójcu

Najbliższe posiedzenie odbędzie się w poniedziałek, 28 marca o 16:00. Transmisje z obrad można będzie śledzić na stronie http://grojec.esesja.pl/. W porządku obrad znalazło się sporo uchwał. Sprawdźcie, o czym zadecydują grójeccy samorządowcy już za tydzień.

Grójeccy radni pochylą się m in. nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca, wyznaczą miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników czy też wstępnie wyznaczą lokalizację przystanków autobusowych.

Poniżej cały porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji 24.01.2022r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A/ zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2022.
B/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2022-2034.
C/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Grójec i ustanowienia zabezpieczenia.
D/ zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla powiatu grójeckiego.
E/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
F/ uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
G/ ustalenia programu osłonowego Gminy Grójec i Miasta Grójec w zakresie działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19.
H/ zmiany uchwały Nr XXXII/239/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grójec.
I/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
J/ sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Grójec.
K/ nadania nazwy ulicy we wsi Lesznowola gm. Grójec.
L/ zmiany uchwały nr XXXVI/324/2021 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022.
Ł/ wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
M/ zmiany Uchwały Nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 września 2016r.
N/ wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Grójec dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
O/ przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec.
P/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2022 roku.
R/ zmiany Uchwały Nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 września 2019 roku.
S/ przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziecięcymi opiekunami.
T/ przekazania petycji według właściwości.
U/ zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2018 r.
5. Informacja na temat funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec w 2021 roku.
7. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Grójec.
8. Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
w placówkach oświatowych, jednostkach kultury i sportu oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie Sesji.