czwartek, 26 maj 2022
PESEL dla obywateli Ukrainy

Od 16 marca uchodźcy z Ukrainy będą mogli uzyskać numer PESEL, potrzebny przy dłuższym pobycie w naszym kraju.

Jego wydanie jest bezpłatne.
Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.
Kto może uzyskać PESEL?
Każdy, kto:
• przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
• zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.
Gdzie złożyć wniosek ?
Można go złożyć w Urzędzie, na dole po prawej stronie w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Piłsudskiego 47.
Wymagane dokumenty
Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL można pobrać z naszej strony:
https://grojecmiasto.pl/wiadomosci/40679/chcesz-zameldowac-obywatela-ukrainy-sprawdz-jak-to-zrobic
Do wniosku należy dołączyć fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą wymagania dla zdjęcia do polskiego dowodu osobistego). Podczas składania wniosku pobrane zostaną odciski palców (na zasadach obowiązujących przy składaniu wniosku o polski dowód osobisty).
Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy w postaci papierowej, podpisany, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12. roku życia, to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miałoby na podstawie oświadczenia.

Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie:
- dokumentu podróży,
- Karty Polaka,
- innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,
- dokumentu potwierdzającego urodzenie (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia)
Mogą być to dokumenty unieważnione, jeżeli umożliwiają ustalenie tożsamości osoby.
W przypadku braku dokumentów wnioskodawca musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

З 16 березня біженці з України зможуть отримати номер PESEL, необхідний для більш тривалого перебування в нашій країні.
Його випуск безкоштовний.
Наявність цього номера дозволить вам користуватися, зокрема з охорони здоров’я, соціального забезпечення або відкриття компанії в Польщі.
Хто може отримати PESEL?
Усі, хто:
• прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв'язку з бойовими діями,
• звітує (подає заяву) у будь-яке комунальне відділення.
Куди подати заявку?
Його можна подати в правому нижньому кутку відділу у справах громадян, вул. Piłsudskiego 47
Необхідні документи
Шаблон заявки на номер PESEL можна завантажити на нашому сайті:
https://grojecmiasto.pl/wiadomosci/40679/chyszne-zameldowac-obywatela-ukrainy-sprawdz-jak-to-zrobic

До заяви має бути додана фотографія особи, якій видається номер PESEL (відповідає вимогам до фотографії для польської ID-картки).

Під час подачі заявки знімаються відбитки пальців (згідно з правилами, які діють при оформленні польської ID-картки).

Заява подається особисто за місцезнаходженням органу комунальної власності в паперовому вигляді, підписана, заповнена заявником або працівником цього органу на підставі даних, наданих заявником.

Від імені недієздатної або недієздатної особи
обмежена дієздатність, яка претендує на отримання номера PESEL, заява подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично опікується дитиною. Якщо заява стосується дитини віком до 12 років, присутність дитини при поданні заяви не потрібна, крім випадків, коли особу дитини встановлюють на підставі декларації.
Адміністрація комунальної власності підтверджує особу на підставі:
- проїзний документ,
- карти поляків,
- інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу,
- документ, що підтверджує народження (для осіб до 18 років)
Це можуть бути визнані недійсними документи, якщо вони дозволяють ідентифікувати особу.
У разі відсутності документів заявник повинен подати декларацію під страхом кримінальної відповідальності за подання неправдивої декларації.
ПРАВОВА ОСНОВА
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави