czwartek, 30 marzec 2023
Rozmawiali o ubóstwie energetycznym

Narada obywatelska odbyła się 7 czerwca w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec. Projekt jest realizowany przez Fundację Stocznia. Zakłada przeprowadzenie niespotykanego w Polsce do tej pory ogólnopolskiego procesu, którego celem jest wspólny namysł obywateli nad ważnym społecznie zagadnieniem, jakim jest ubóstwo energetyczne i szerzej koszty energii.


W spotkaniu wzięli udział rzecznicy praw konsumenta oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mówili o problemach, z jakimi borykają się na co dzień – nieuczciwe firmy zajmujące się montażem instalacji fotowoltaicznej, braku kontroli nad jakością zastosowanych ekologicznych rozwiązań, trudności związanych z serwisem i naprawą. Z dyskusji wypracowano propozycję rozwiązania – wyznaczenie osoby lub firmy na terenie powiatu, z odpowiednimi uprawnieniami, która mogłaby skutecznie nadzorować tego typu inwestycje.


Nie pozwól, żeby Twój sąsiad został sam z problemem kosztów energii – to hasło, jakie znalazło się na plakacie narady obywatelskiej. O wyzwaniu ubóstwa energetycznego znanym od dawna, mówili pracownicy socjalni. W ostatnich miesiącach problemy osiągnęły niespotykaną wcześniej skalę. Tutaj pracownicy wskazywali na kłopoty z wykorzystywaniem  programów rządowych „Czyste Powietrze” czy też gminnych dopłat do wymiany źródeł ciepła. Problem ten dotyka osób ubogich, nieposiadających środków na wymianę pieca. Są to najczęściej osoby starsze, w wieku emerytalnym, których nie stać na wkład własny do inwestycji.

O Fundacji Stocznia 
W Stoczni od 12 lat zajmujemy się partycypacją obywatelską, którą rozumiemy jako włączanie obywateli w procesy decyzyjne i ich uczestnictwo w dyskusji nad ważnymi dla nich sprawami. W polu naszych zainteresowań znajduje się też dialog, rozumiany jako otwarta i szczera rozmowa, której uczestnicy są otwarci przede wszystkim na wysłuchanie i zrozumienie drugiej strony, a nie na przekonanie jej do swoich racji. Działamy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Gromadzimy i upowszechniamy wiedzę na temat partycypacji obywatelskiej (m.in. za pomocą strony partycypacjaobywatelska.pl). Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób (m.in. poprzez Fora Praktyków Partycypacji). Wspieramy samorządy lokalne oraz instytucje publiczne i prywatne w projektowaniu i realizacji procesów partycypacyjnych. Staramy się także, by wiedza i doświadczenia zdobyte przy tych okazjach były wykorzystywane w innych miejscach. Najważniejszymi projektami przez nas zrealizowanymi są: - Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – celem programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Projekt realizujemy w ramach członkostwa w konsorcjum, będącego operatorem programu, razem z Fundacją im. Stefana Batorego (lider) oraz Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich. Więcej na stronie: https://stocznia.org.pl/projekty/aktywni-obywatele-fundusz-krajowy/ - Przestrzeń Praktyków Partycypacji - jest jednym z projektów predefiniowanych realizowanych w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Celem projektu jest wzmocnienie środowiska praktyków partycypacji obywatelskiej (urzędników, pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych na co dzień zajmujących się włączaniem mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące spraw publicznych) i upowszechnienie oraz rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Więcej na stronie: https://stocznia.org.pl/projekty/przestrzen-praktykow-partycypacji/ i www.partycypacjaobywatelska.pl - Przestrzeń dla Partycypacji - w ramach projektu wspieramy gminy z różnych części Polski w przygotowaniu i realizacji konsultacji społecznych wybranych przez nich dokumentów planistycznych. Celem tych konsultacji jest aktywne włączenie mieszkańców do współtworzenia dokumentów na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej, w zakresie wykraczającym poza wymogi ustawy o planowaniu przestrzennym. Projekt realizowany jest z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich. - Warszawski Panel Klimatyczny – zrealizowaliśmy go wspólnie z Fundacją Pole Dialogu i Fundacją Civis Polonus. Był to pierwszy w Polsce panel obywatelski przeprowadzony całkowicie on-line. Celem panelu było wypracowanie przez mieszkańców rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w Warszawie. W spotkaniach udział wzięło 90 losowo wybranych osób (różnych pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia). Towarzyszyli im miejscy urzędnicy, eksperci i ekspertki oraz przedstawiciele i przedstawicielki organizacji, instytucji i grup nieformalnych zainteresowanych tematem panelu. Do naszych najważniejszych zadań należało: · opracowanie zasad panelu, w tym regulaminu i zasad wyboru panelistów; · przeprowadzenie dwóch losowań panelistów; · współtworzenie scenariuszy spotkań; · współmoderacja spotkań; · działania komunikacyjne, w tym opracowanie podsumowania. Efektem pracy był zestaw 49 wiążących dla miasta rekomendacji. Więcej na stronie: https://stocznia.org.pl/projekty/warszawski-panel-klimatyczny/ - Panel Obywatelski w Lublinie - na zlecenie Urzędu Miasta Lublin przeprowadziliśmy pierwszy w tym mieście panel obywatelski, pomagając mieszkańcom znaleźć najlepsze sposoby na rozwiązanie problemu smogu. Więcej na stronie: https://stocznia.org.pl/projekty/panel-obywatelski-w-lublinie/ - Wysłuchania Obywatelskie – kilkukrotnie przeprowadziliśmy konsultacje publiczne dotyczące ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom. Istotą wysłuchania jest dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii wszystkich (osób i instytucji), którzy same uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w danej sprawie. Wysłuchanie czyni proces konsultacji bardziej otwartym i partycypacyjnym. Jednym z ostatnich tematów Wysłuchania był Krajowy Plan Odbudowy: https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/ Więcej o Wysłuchaniach na stronie: www.wysłuchanieobywatelskie.pl - Narada Obywatelska o Edukacji – wspólna ogólnokrajowa rozmowa na temat edukacji podczas strajku nauczycieli, które odbywały się wiosną 2019 roku. Więcej na stronie: www.naradaobywatelska.pl