wtorek, 24 listopad 2020
Nabór na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu, Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r. – 8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
▪️mieć ukończone 18 lat,
▪️zamieszkiwać na terenie gminy Grójec,
▪️posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
▪️posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
▪️nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec:

https://grojecmiasto.bip.info.pl/dokument.php?iddok=11106&idmp=331&r=o