środa, 28 październik 2020
26. Sesja Rady Miejskiej w Grójcu

W najbliższy poniedziałek 26 września o 16:00 w sali konferencyjnej grójeckiego Ratusza, odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Grójcu. 

Obrady można śledzić nie wychodząc z domu pod tym linkiem: http://grojec.esesja.pl/

Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych Gminy Grójec w nowym roku szkolnym 2020/2021.
6. Informacja z przebiegu realizacji inwestycji na terenie Gminy Grójec w I półroczu 2020 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z.o.o. za 2019 rok.
8. Informacja o realizacji wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych w placówkach oświatowych, jednostkach kultury i sportu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Grójec.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem półrocznym z pracy Miejsko-Gminne Biblioteki Publicznej w Grójcu (Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży).
10 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020.
B zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2031.
C zmiana uchwały XXIII/192/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.05.2020.
D sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grójcu przy ul. J. Piłsudskiego 80.
E wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia przez Gminę Grójec Gminie Chynów zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
F wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Grójec a Gminą Prażmów w realizacji zadania publicznego.
G określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Grójec na rok szkolny 2020/21.
H w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania oświaty.
I w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
J przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grójec
K przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Słomczyn
11 Sprawy różne i wolne wnioski
12 Zakończenie Sesji
Z uwagi na bezpieczeństwo radnych, pracowników urzędu oraz mieszkańców Grójca sesja odbędzie się bez udziału mieszkańców i publiczności.
Zachęcam do oglądania internetowej transmisji z obrad.