czwartek, 04 czerwiec 2020
Plan zagospodarowania - kolejne podejście

23 maja w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec odbyły się konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy. Powołany zespół specjalistów wyjaśniał mieszkańcom ,jak można zgłaszać swoje uwagi dotyczące tegoprzedsięwzięcia.

Planem objęte jest aż 18 miejscowości: Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Gościeńczyce, Janówek, Kobylin, Kośmin, Las Lesznowolski, Lesznowola, Mieczysławówka, Mirowice, Podole, Szczęsna, Wola Worowska, Worów, Wysoczyn, Zakrzewska Wola i Żyrówek.
Próby wdrożenia MPZP trwają już od 10 lat.

Jest to pierwszy etap tego przedsięwzięcia. Prace trwają i zapewniam, że nie będzie to wyglądało tak jak przez ostatnie 10 lat. Podpisaliśmy umowę z firmą consultingową, która będzie nas wspierać w tych działaniach. My także jesteśmy zobowiązani do zachowania terminów, wynikających z tej umowy. Udało się pozyskać dotację, a pierwszym krokiem są rozmowy z mieszkańcami sołectw objętych tymże planem. Postaramy się go wyłożyć mieszkańcom, żeby mogli nanosić uwagi i poprawki. – skomentował z-ca burmistrza Jarosław Rupiewicz.

Konsultacje są częścią projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego” prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju. Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy i Miasta Grójec będzie realizowany do 31 sierpnia 2020 roku.


Multimedialną prezentację poprowadziła główna specjalistka ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Daria Bobrowska-Wachniewska. Celem tych konsultacji jest wyznaczenie, najbardziej optymalnego i zgodnego z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska, sposobu użytkowania tych terenów w przyszłości. Mieszkańcy, którzy przybyli, dowiedzieli się, w jaki sposób można składać uwagi do tego planu. Pracownicy UGiM wyjaśnili, że można robić to na dwa sposoby: za pośrednictwem strony internetowej www.grojec.geoportalgminy.pl, gdzie po wpisaniu i zaznaczeniu interesującego terenu na mapie można napisać swoje uwagi i przesłać bezpośrednio do urzędu oraz w formie pisemnej za pomocą przygotowanych formularzy. Na koniec spotkania mieszkańcy korzystali z pomocy obecnych specjalistów, którzy udzielali informacji o terenach objętych MPZP.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni, bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Dzięki niemu mieszkańcy mogliby uniknąć w przyszłości uciążliwych inwestycji takich jak np. linie wysokiego napięcia, tymczasowe składowanie odpadów, produkcję żelatyny czy spalarnie śmieci. Uchwalenie MPZP dla północnej części gminy to dość skomplikowany proces. Utrudnia go fakt, że część terenu objęto Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki. Kształt MPZP trzeba również uzgodnić z marszałkiem województwa mazowieckiego. W kilku przypadkach miał on zastrzeżenia, głównie dotyczące zmian przeznaczenia gruntów leśnych.
– Marszałek województwa mazowieckiego wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne 40 % wnioskowanej powierzchni, głównie pod drogi. Mimo dwukrotnego odwołania się przez poprzedniego burmistrza od decyzji marszałka, jego postanowienie została utrzymane w mocy i stało się ostateczne (procedura uzyskania zgody leśnej trwała od 9 czerwca 2014 r do 30 czerwca 2016 r. - red.). Uchwałą z listopada 2016 r. Rada Miejska zmieniła uchwałę intencyjną w sprawie planu, w wyniku czego część terenów wyłączono z opracowania – wyjaśniał Dariusz Iwańczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Teraz nanoszenie poprawek i zgłoszonych uwag będzie objęte Indywidualnym Planem Konsultacji dla Gminy i Miasta Grójec , który
będzie realizowany do 31 sierpnia 2020 roku. Potem plan z naniesionymi poprawkami zostanie wyłożony dla wszystkich w urzędzie, a miasto będzie ponownie starało się o zgody od marszałka i ministra. 

Szymon Wójcik