środa, 21 luty 2024
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Sprawdź ile i komu przysługuje refundacja podatku vat za ogrzewanie gazem. 

 

(za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 r poz. 2687)

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia następujące warunki:

1. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt. 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21.12.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;

2. złoży odpowiedni wniosek (wzór wniosku zostanie udostępniony niezwłocznie po jego opublikowaniu przez Ministra właściwego do spraw energii)

3. dostarczy opłaconą fakturę dokumentującą zakupu paliwa gazowego w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. /nie dotyczy opłaconych faktur proforma/

4. spełni kryterium dochodowe:

- 2 100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

- 1 500 zł dla gospodarstwa wieloosobowego,

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych za:

2021 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.,
2022 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r.,
na podstawie art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

UWAGA: Piec gazowy musi byś wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody.

Wnioski o refundację podatku VAT składa się w terminie do dnia 29.02.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski można składać:

osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu ul. Niepodległości 9, 05-600 Grójec od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500,
za pośrednictwem poczty polskiej przesyłając na adres MGOPS ul. Niepodległości 6A, 05-600 Grójec,
w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-PUAP (wnioski przekazane w ten sposób opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, do wniosku należy załączyć odwzorowanie cyfrowe dokumentów tj. faktury za gaz wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę).
Informacji telefonicznej udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu pod nr telefonu 48 664 00 06 lub 661 423 353.