czwartek, 13 czerwiec 2024
Zdecydowali o zmianach w budżecie

W poniedziałek, 30 maja grójeccy radni podjęli uchwałę zmieniającą budżet gminy Grójec na ten rok. Zwiększyły się dochody i wydatki. Na liście zadań pojawiły się m in. inwestycje związane z budową nowych ulic, przyznanymi dotacjami celowymi czy też zakupem urządzeń na place zabaw.


Nowe wydatki to przede wszystkim pozyskane dotacje celowe oraz umowy i porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Tym samym dochody zwiększą się o 10 594 183,95 zł, które pokryją nowe wydatki na kwotę 9 679 182,67 zł. Tegorocznym budżet gminy Grójec zamyka się w rekordowej kwocie 189 812 099,96 zł.

Deficyt
W uchwale możemy przeczytać, ze deficyt gminy to 33 280 109,10 zł. Braki budżetowe będą pokryte zgromadzonymi wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie 5 616 986,23 zł , wygenerowaną nadwyżką budżetową 8 328 480,78 zł, pożyczką w wysokości 2,5mln zł, sprzedażą papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, w wysokości 12 mln zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 834 642,09 zł.

Nowe wydatki
Na liście nowych wydatków znajdują się m in. dotacje z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zadań w ramach: „Mazowsze dla działkowców”, Mazowsze dla sołectw 2022”, „Mazowsze dla klimatu”, „Mazowsze dla czystego powietrza 2022". Powyższe programy to tzw. zielone inicjatywy, czyli pierwszy etap rewitalizacji parku miejskiego w Grójcu, stacja do ładowania pojazdów oraz tablica monitorująca stan powietrza. Pozyskane dotacje to kwota łączna 267 373,00 zł. To także wsparcie na inwestycje w ramach Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz modernizację oświetlenia w sołectwach: Janówek, Kobylin, Podole i Zalesie. Zaś Krobów i Duży Dół mogą liczyć na doposażenie placów zabaw.

11 milionów dla Grójca
Tyle wyniosła cena sprzedaży 22 hektarów działek w Słomczynie. To historyczne wydarzenie, bowiem nabywcy na tereny inwestycyjne nie udawało się znaleźć od 20 lat. Grunty kupiło konsorcjum spółek z Zielonej Góry, które zaoferowało w przetargu 11 mln zł. Zabezpieczeniem transakcji było wadium wpłacone przez nabywcę w wysokości ponad 1 mln zł. W zmianach uchwały budżetowej uwzględniono pozostałe 10 mln zł, które wpłynęło na rachunek gminy.

Programy dla seniora
Najstarsi mieszkańcy mogą liczyć na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”, który został podzielony na dwa moduły: zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 plus oraz poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Drogi
Od początku kadencji, samorząd mocno inwestuje w infrastrukturę drogową. W tym segmencie wydatki zwiększyły się o prawie 8 milionów złotych (7 669 255,72 zł). Dodatkowe 160 tys. zł przydzielono budowie ul. Spokojnej w Głuchowie. 2 700 000,00 złotych zostanie wydane na budowę drogi gminnej w miejscowości Kobylin, Gmina Grójec, na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej.
Wybudowany zostanie odcinek ulicy o numerach planistycznych 10 KDL wraz z 36 KDW (cześć ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu. Na to zadanie zabezpieczono 1.200.000,00 zł. Następna duża inwestycja drogowa to przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Norwida w Grójcu na kwotę 3.500.000,00 zł
Ponadto prawie 110 tys. zł trafiło na dołożenie do dokumentacji projektowej dróg gminnych nr 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach Podole, Duży Dół, Las Lesznowolski (w tym fundusz sołecki, Podole 13.744,28 zł)

Gaz i prąd
Na długiej liście nowych wydatków znalazły się również prąd i gaz. Na zwiększenie wydatków z pewnością wpłynęły dotychczasowe podwyżki oraz niestabilna sytuacja gospodarki światowej, spowodowanej najazdem Rosji na Ukrainę.
W dziale 754 znajdziemy zwiększenie o 80 tys. zł wydatków z tytułu energii w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Grójec oraz 487.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej i gazu.

Oświata
Grójecka oświata również otrzyma środki na swoje zadania. 29 520,00 zł zostanie przeznaczone na wynajem pomieszczeń w okresie IX-XII 2022 dla PSP nr 1 w Grójcu na potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, obejmującymi salę gimnastyczną w/w jednostki.
Kolejna pozycja to 74 000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jeszcze 30 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania hali sportowej, wykorzystywanej na potrzeby zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych,

Przeciw uzależnieniom
100 tysięcy złotych trafi na pozalekcyjne zajęcia sportowe, w ramach gminnego programu „Uzależnij się od sportu”. Kolejne zadania w tym sektorze to zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej Punkt Konsultacyjny Grójec Ul. Bankowa 3, finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pomocy profilaktycznej, pomoc dla osób w kryzysie bezdomności uzależnionych od alkoholu. W sumie to 234 608, 00 zł na walkę z alkoholizmem oraz uzależnieniami.


Całe nagranie z obrad grójeckiego samorządu jest dostępne na portalu mieszkańca www.grojec.esesja.pl

O wszystkich zmianach w uchwale budżetowej można poczytać w jej uzasadnieniu. Poniżej link do uchwały: https://grojec.esesja.pl/zalaczniki/182848/uchwala-zmieniajaca-uchwale-budzetowa-gminy-grojec-na-rok-2022__1770178.pdf

W najbliższą środę, 8 czerwca o 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec, odbędzie się debata na temat finansów gminy Grójec.